El Sistema Territorial del mNACTEC

Catalunya va ser un dels primers països de l'àrea mediterrània que va iniciar la seva industrialització al primer terç del segle XIX. Va tenir com un dels seus trets característics l'expansió en gran part del territori, tot especialitzant-se per zones. L'impacte va ser tan gran que la cultura catalana d'aquest últims 150 anys ha estat, en gran part, una cultura industrial a causa dels canvis científics, tecnològics, socials i econòmics que el procés d'industrialització ha comportat.

El sistema disposa de 25 Museus per conèixer la industrialització i comprendre la ciència i la tècnica.

f-sistema

El Sistema Territorial del mNACTEC és una organització complexa formada per museus i espais d'interès patrimonial, científic i tècnic, repartits per tota la geografia catalana. Cada un d’ells és singular respecte als altres, perquè expliquen una temàtica específica o la industrialització en un espai concret del territori català, tenint en compte tan els aspectes científico-tècnics com els socials.

Legalment, els museus es classifiquen en tres categories: les seus, que són museus propietat o que es gestionen des del mNACTEC; les seccions, que són els museus declarats com a tals pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en funció del que estableix la llei de museus; i els museus col·laboradors, amb els quals s'estableixen convenis i es coordinen actuacions museístiques. Les actuacions comunes són aprovades per la comissió de directors i responsables dels museus i constitueixen els programes que són l'eix d'unió entre els diferents museus.

TOP